Wednesday, March 27, 2013

"ကမၻာမေက်ဘူး" ကိုဆိုလိုက္တဲ့အခါ ငါ ၾကက္သည္း ျဖန္းျဖန္း ျဖန္းျဖန္း မထေတာ့တာ ၾကာျပီ

ငါတို႔ဟာ
ေျဖာင့္မွန္တဲ့ ေသြးသစၥာပရပိုဒ္ထဲမွာ
ေဖာက္ျပန္တဲ့ ေခြးအက်င့္ျမွာစရိုက္လည္းပါတာကို မျမင္ႏိုင္ခဲ့ဘူး
ဟစ္တလာ အာဏာမရူးခင္က ဓမၼဓိဌာန္က်တဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြ ဆြဲျပခဲ့ရဲ႕.....
စစ္မွန္တဲ့ ယံုၾကည္ခ်က္နဲ႔ ပ်ိဳးခက္ပြင့္ အုတ္ျမစ္ခ် စမ္းေရစီးဆင္းလာ
ပြင့္အံလွ်က္ ဂုဏ္တည္ဖြဲ႕တဲ့ မ်ိဳးဆက္သစ္ အလုပ္ျမင့္ျမတ္ လမ္းေျမခရီးျပင္းမွာ
ေတာ္လွန္ေျမကမၻာတည္ခဲ့ ခက္ခဲစြာရင္ဆိုင္ ေန႔ရက္ၾကမ္းမ်ားရွင္းလွ်က္
အေဖာ္မွန္ေတြဟာခ်ီတက္ လက္တြဲကာယွဥ္ျပိဳင္ ေရွ႕ဆက္လွမ္းသြားရင္းနဲ႔
ေဆးသားစပ္ညီ အထူအပါးမွန္တဲ့ ပန္းခ်ီတစ္ခ်ပ္ လွပသီျဖာဝင့္ထည္ဖို႔
ေမြးဖြားရပ္တည္ လူသားဆန္တဲ့ ဒီဘဝခဏ မွ်တညီညာတင့္တယ္ဖို႔
ေက်ာသားရင္သား မခြဲျခားပဲ တန္းတူျမဲ ကိုယ္ထူကိုယ္ထဆင္ႏြဲ ဝိုင္းဝန္းေဖးမအျပန္အလွန္
သေဘာထားအျမင္မ်ား ကြဲျပားလည္း လမ္းတူထဲ အလိုမတူ၊အလိုမက်ရင္လည္း ဝိုင္းဝန္းေတြးၾကအမွန္အကန္
ပုဂၢလိကဆႏၵအၾကံဥာဏ္မ်ား ေဆြးေႏြးထားခဲ့ျခင္းအား အျမန္အဆန္ဦးစားေပး တိုးတက္ လန္းသစ္ေရးရွာ 
အလုပ္တိက်ျမန္ဆန္သြားေရး အေလးထားလွ်က္စဥ္းစား မွန္ကန္ထူးျခားေရး တိုးခ်ဲ႕ လမ္းဖြင့္ေပးကာ
ဒီလူတို႔၏ ႏုနယ္ပ်ိဳမွ်စ္ေသာ ဘဝရဲ႕လွိဳင္းတံပိုးေလွာ္ခပ္၊ကူးဆန္႔ယိမ္းျဖာ ရင့္က်က္လြန္းျခင္းအေတြ႕အၾကံဳမ်ားရႊဲနင့္စဥ္
ျပည္သူတို႔၏ ထုထည္လိုျဖစ္ေသာ ဓမၼနက္ရွိဳင္းတန္ခိုးေတာ္ျမတ္၊နူးညံ့ျငိမ္းစြာ ပြင့္လက္ထြန္းလင္းေမြ႕ထံုတရားထဲနစ္ဝင္
ကမၻာပတ္ျပီး အရာရာတတ္ကြ်မ္းက်င္တဲ့ ေရေပၚဆီေခတ္ပညာရွင္ ျမိဳ႕ျပ ရဲေဘာ္မ်ားက သခင္အနားမလာပဲ ေအာင္နက္လိုဟစ္
ရြာမွာငတ္ျပီး အခါခါဘဝလမ္းစဥ္ပ်က္ အေျဖေမွ်ာ္ရည္လင့္လာစဥ္ တခ်ိဳ႕ကလြဲေခ်ာ္သြားရ တမင္အမွားရွာျမဲ တေကာင္ၾကြက္လိုျဖစ္
လမ္းစစ္လမ္းမွန္ထက္ ေတာ္လွန္ေရးနဲ႔ဒဏ္ရာခရီးသြားရဲ႕ ဘဝေပးဆပ္အရင္းအႏွီးက ျမန္ျမန္မေသေသာ္ အေဝးလြင့္ေဘးသင့္ရွာ
နန္းသစ္နန္းစံမဲ့ ေတာ္လွန္ေရးလက္က်န္ဆရာၾကီးမ်ားရဲ႕ အျမတ္ေစ်းျဖတ္ျခင္းနည္းက အမွန္အကန္ေငြေပၚ သူေဌးျဖစ္ေရးေခတ္မွာ
ဟစ္တလာ အာဏာမရူးခင္က ဓမၼဓိဌာန္က်တဲ့ ပန္းခ်ီကားေတြ ဆြဲျပခဲ့ရဲ႕
ေဖာက္ျပန္တဲ့ ေခြးအက်င့္ျမွာစရိုက္လည္းပါတာကို မျမင္ႏိုင္ခဲ့ဘူး
ေျဖာင့္မွန္တဲ့ ေသြးသစၥာပရပိုဒ္ထဲမွာ
ငါတို႔ဟာ

သုအိုင္စံ
၂၇-၀၃-၂၀၁၃

0 comments: