Friday, October 26, 2007

ဒီခ်ဳပ္ကို ေျမနိမ့္ရာေရာက္ျပီးထင္လို႕ လွံစိုက္ဖို႕ဗိုလ္ေအာင္ႀကီးထြက္လာျပီး

ရဲေဘာ္ ဖိုးသံေခ်ာင္း
Adkvfatmif}uD;wa,muf ArmjynfEdkifiHa&;rSm t±H_;udktodtrSwfðy+yD; tm;vHk;udkausmcdkif;oGm;wm 16ESpfavmuf±Sd yg+yD? ol@EdkifiHa&;tqifhae&m r&Sdawmhbl;qdkwmudk trsm;ua&m/ oludk,fwdkifua&mtodtrSwfðy+yD; óu;0dkif;xJudk rsufESmokwf yk0gtjzLypfcswmeJ@ Zmwfodrf;oGm;cJhwmyg? (ol@pum;eJ@qdk&if trwfae&m 250ta±G;cH&mrSm wae&myJta±G;cH&vdk@ jzpf ygw,f?) 'gayrJhtckawmh oljyef+yD;yGJxGufvmygw,f? Adef;armif;eJ@r[kwfyg/ c|wfeif;av;eJ@qdk&if ydkrSefrvm; rodyg? 'gayrJh rsufESmajymifajymifeJ@jzpfygw,f? bmoabmvJ? 'Dae@EdkifiHa&; tajctaerSm ol@tcef;bmrsm;±Sdao;vdk@vJ? jynfol@bufu oluzdk@ tcef;r±Sdawmhygbl;? 'Dae@umvrSmol@&J@ toHk;0ifr_[m ppftpdk;&twGufom jzpfygw,f? 'g[mvnf; 'DcsKyf&J@xdyfwef; acgif;aqmifawGjzpfwJh Adkvfatmifa&$/ AdkvfwifOD;/ a':atmif qef;pk=unf/ AdkvfvGifpolawGudk EdkifiHa&;t& xkd;ESufzdk@uvGJvdk@ wjcm;bmrSrjzpfEdkifygbl;?

Adkfvfatmif}uD;[m Adkvfatmifa&$/ AdkvfwifOD;/ AdkvfvGifpolwdk@udk ‘uGefjrLepf’vdk@awmh rpGyfpGJygbl;? pGyfpGJvdk@&Sd&ifvnf; olyJvl&Dp&myJjzpfrSmyg? 'ga=umifh ‘ae&m&csifwJh tacsmiform;awG’ vdk@yJ pGyfpGJvdkufygw,f? olajymyHku yufpuf=urf;wrf; ygw,f? oduQm±SdwJhEdkifiHa&;orm;eJ@rwlygbl;? “wyfrª;}uD;awGu Adkvfatmif}uD;eJ@aygif;&ifawmh olwdk@ae&m&rSmr[kwfbl;? rpkeJ@aygif;rS&r,f”qdk+yD; ol@udk 'DcsKyfxJ uae uefxkwfwmyJvdk@ ajymvdkufwmyg? Adkvfatmif}uD;wa,muf etz'Drdkua&pDudk aumif;aumif;}uD;cHpm;oHk;pGJaeyHkjzpf ygw,f?


oHCmawmfawGeJ@ ausmif;om;awG&J@v_yf&Sm;r_}uD;udk ta=umif;ðy+yD; etz u 'DcsKyfacgif;aqmifawGudk xdk;ESuf zdESdyfaecsdefrSm Adkvfatmif}uD; wpcef;xvmwm[m oabm±dk;r[kwwm±Sif;aeygw,f? anmifESpfyift+yD;/ olwdk@&J@zGJ@pnf;yHk a&;qGJa&;eJ@twl 'DcsKyfudk acsr_ef;a&;rSm wwyfwtm; jznfhvmwmjzpfygw,f? jznfhw,fqkdwmrSm oluol@qENeJ@ol xGufvm wmqdk&ifrSm;ygr,f? etzu xGufckdif;vdk@/ ol@tóuufawG@+yD; 'l;uav;AHkaxmifwD;xGufvmwmyg? ol@[meJ@olaysmfvdk@? oltif rwef0goemygwJh udk,f&nfaoG;wmvnf; vkyfcGifh&awmhr,fav? ol[m AdkvfcsKyfatmifqef;/ Adkvfae0if;wdk@eJ@wwef;wnf; jzpfw,fqdkwmudk ol@ypyfuxGufwJh taxmuftxm;awGeJ@ ajymawmhwmyJr[kwfvm;?

wu,fawmh Adkvfatmif}uD;ta=umif;/ ol@ordkif;udkajym&r,fqdk&if ol[m usOf;xJusyfxJ a&mufwdkif; udk,fh tcsif;csif;tay: opPmazmufavh±Sdw,f? ae&m0if,lwwfw,fqdkwmu p&rSmyg? (1958 tm%modrf;yGJ/ 1962 tm%m odrf;yGJeJ@ 1988 u ‘tm%mvufv$J,l’yGJrSm Adkvfatmif}uD; bmvkyfcJhovJqdkwmawGudk =unfhyg?) zqyvawG 1960ckESpfa±G; aumufyGJrSm t±H_;}uD;±H_;awmh Adkvfae0if;u ol@tzdk@ qdk±S,fvpfppfAdkvfawGeJ@vrf;cGJrS ol@a±S@a&;aumif;r,f/ 'ga=umihfrdk@ wyfxJrSm±SdwJh usefqdk±S,fvpfawGeJ@vJ anmifndKyifpceff;rSm uwWDygvrf;cGJ cGJawmhr,fvdk@ qHk;jzwf+yD; Adkvfarmifarmif/ Adkvf=unf0if;polawGudk z,f±Sm;wJhcJhygw,f? 'gayrJh tJ'Dtpk&J@xdyfoD;wa,mufjzpfwJh Adkvfatmif}uD;/ 1958ckESpfrSm tm%modrf;+yDjzpfa=umif; AdkvfarmifarmifeJ@twl OD;EktdrfudkoGm;+yD;ta=umif;=um;cJhwJh Adkvfatmif}uD;[m Adkfvfarmifarmifwdk@eJ@ ðywfroGm;yJ bma=umihf Adkvfae0if;tyg;rSm usefae&pfwmvJqdkwm pOf;pm;p&maumif;ygw,f? Adkvfae0if;u ol'kwd,t}udrf tm%mrodrf;rDav;wifjzpfwJh 1962ckESpf az azmf0g&Dv 18&ufrSm wyfrª;}uD;rsm;tpnf;ta0;ac:+yD; qdk±S,fvpfwyfrª;}uD; 13OD;udk xkwfypfcJhwmjzpfygw,f?

Adkvfae0if;raorD ±Spfav;vHk; umvwkef;u Adkvfae0if;eJ@ywfoufvdk@/ rqvygwDeJ@ywfoufvdk@ olbmajymcJhzl;vdk@vJ? tck Adkvfae0if;r±SdawmhrS Adkvfae0if;udk opPmazmufjyaeygw,f? 'ghtjyif tckqdk&if ol[m 'DcsKyfacgif;aqmifawGudk opPm azmufjyefyg+yD? a':atmifqef;pk=unfu tcsKyfcHae&csdef/ 'DcsKyfacgif;aqmifawG tzrf;cHae&csdefrSmrS xGuf+yD;ajymvmwmyg?

aemufausmudk"m;eJ@xdk;wmxuf qdk;ygw,f? “&efukefu uav;awGudk e,fpyfv$wfvdkufw,f? tckvufrSwfeJ@awmcdkwJh oabmaygh”vdk@ ajymaewm[m a':atmifqef;pk=unfudk acsmufwGef;aewmyJ jzpfygw,f?? Adkvfatmif}uD;[m 'DvdkyJ tqif; bD;wyfavh±Sdolyg? ol@EdkifiHa&; b0wav#mufvHk; tJ'DvdkyJ vkyfcJhw,fqdkwJhordkif;&Sdygw,f? olArmjynfqdk&S,fvpfygwD (Aqy)&J@ wGJbuftaxGaxG twGif;a&;rª; ae&m&atmifvkyfcJhyHkeJ@ 48 jynfwGif;ppfjzpfatmif vkyfcJhyHkawGudk aemiftvsOf;oifh&if a&;yg OD;r,f?)
ol[m ‘Adkvfae0if;wynfh b,fwkef;urSrjzpfcJhbl;’vdk@ Adkvfatmif}uD;uajymygw,f? [kwf&J@vm;? “wynfh rjzpf cJhbl;? wynfhcHcJhwmyJ” vdk@ ajymcsifwm jzpfygvdrfhr,f? “olvnf;pma&; udk,fvnf;pma&;”vdk@vnf; wef;wloli,fcsif;csif; ozG,f ajymvkdufygao;w,f? vlrSefor# arG;vm=uwkef;uawmh ‘ykckef;vuf (2) vHk;/ z0g;vuf (2) opf’ eJ@csnf;yg? 'gayrJh tm;vHk; rSwfrdwJh ±Spfav;vHk;jzpfumeD;rSm Adkvfae0if;qDudkola&;cJhwJh “AdkvfcsKyfcifAsm;-”qdkwJh pmawGudkjyefpOf;pm;vdkufyg? wyftjyifudk a&muf/ tm%mt0ef;t0dkif;tjyifudk a&mufae&muae olvSrf;zm;yHkawG[m ykcHk;csif;zuf}uD;vmolawG/ rif;-ig ajymaeolawG a&;yHkeJ@wlyg&J@vm;?

Adkvfatmif}uD;wa,muf b,fwkef;ursm; Adkvfae0if;&J@ txufu Adkvfatmif}uD;aecJhzl;vdk@vJ? Adkvfatmif}uD; aoaocsmcsmpOf;pm;ygOD;?

ArmjynfpmayavmurSm xl;xl;jcm;jcm;emrnfxGufwJh jrwfcdkifudk,fwdkif tifwmAsL;vkyfxm;wJh v#yfwpfjyuf *sme,fxJu Adkvfatmif}uD;&J@ ajym=um;csufawGxJrSm olu ol&J@touf(80) jynfharG;ae@udpPudkvnf; ajymaeygao;w,f? ol@pum;u tJ'DrSmxyfcsJjytkef;r,f/ apmifh=unhfqdkwJh t"dy`m,fxGufovdkvdkygyJ? t"du[m 'DcsKyf&J@vuf&Sdacgif;aqmif}uD;awG (wyfrª;}uD;awG)udk tykwfcscsifwmyJ? tJ'Dacgif;aqmifawG ajymr&qdkr&jzpfaecsdefrSm Adkvfatmif}uD;vufpm;acsrvdk@ jyifaewmyg? wu,fawmh 'DcsKyf A[dk&J@ OuUXrSefor#[m wyfrª;}uD;awGcsnf;r[kwfygvm;?

tck Adkvfatmif}uD; yGJxGufvmwm[m -
(u) wyfrª;}uD;awGudk xdk;ESuftykwfcszdk@
(c) a':atmifqef;pk=unfudk pGJcsufwifzdk@ (Adkvfatmifqef;udk ocifxGef;tkyfvkyfcJhovdk) jzpfw,f?
(*) wjcm; aomif;ajymif;awGvmawGuawmh ol@xHk;pHtwdkif; igod - igwwf vlwGifus,f vkyfcsifwmyg? wul;wu rSwfcsufay;p&mrvdkygbl;? “tvH±ª;eJ@ zJoHk;csyform; avyef;jywm”vdk@yJ oabmxm;vdkufygw,f? Adkvfae0if;eJ@ Adkvfatmif}uD; qufqHa&;udkawmh atmufusrS &Sif;=uygvdk@yJ ajymvdkufcsifygw,f?

(1) ed*Hk;csKyf&&if etz[m EdkifiHa&;rSm cHppfaojzpfaeyg+yD? 'ga=umifh EdkifiHa&;oHacs;wufaewJh "m;udkvnf; aumufudkif ae&ygw,f?
(2) ol[m olraocifrSm oleJ@Adkvfae0if;wdk@ yEMufcswnfaqmufcJh=uwJh ppftm%m±Sifpepfudk aoumeD;rSm tvkyf tau|;ðy/ umuG,fzdk@twGuf yGJxGufvmwmomjzpfygw,f? 'Drdkua&pDpepfumuG,fa&;twGuf vHk;0r[kwfygbl;? ol[m tvGef±Sd&if ±Spfav;vHk;wkef;uajymwJh ppfwyfudkpdwfeJ@awmifrSrjypfrSm;=ueJ@ qdkwmrsdK;eJ@ ppftkyfpkudkumuG,fwJh Zmwdudk b,fawmhrS rpGef@ygbl;?
(3) etz[m olwdk@&J@vrf;jyajryHk a±Sma±Sm±ª±ª+yD;oGm;&if Adkvfatmif}uD;udk ae&may;tkef;rvm; apmihf=unhf&atmifyg?
ol'Dae@bmawGyJajymaeae/ jynfolvlxk[m olypyf[vdkufw,fqdkwmeJ@ tukeftqHk;txd jrif+yD;om;yg? prlqm qdkwmxufydkqdk;wJh bGJ@udkr&cifjrefjref tdrfjyefygvdk@om t}uHðyvkdufcsifygw,f?

&Jabmfzdk;oHacsmif;

0 comments: