Monday, August 13, 2012

လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈမရွိေစေရး စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကို အဖြဲ႕၀င္ ဦးေရ ၆၀ ျဖင့္ ဖြဲ႕စည္း

၁၃ ရက္ ၾသဂုတ္လ ၂၀၁၂ ခုႏွစ္
ဓာတ္ပံု – Civil Political Rights Campaign Group
လယ္ယာေျမႏွင့္ အျခားေျမမ်ား သိမ္းဆည္းခံရမႈမ်ားေၾကာင့္ ျပည္သူမ်ား နစ္နာမႈမရွိေစေရး အတြက္ စုံစမ္းေရးေကာ္မရွင္ကို အဖြဲ႕၀င္ ၆၀ ဦး ျဖင့္ ၾသဂုတ္လ ၈ ရက္ေန႔မွစတင္ကာ ဖြဲ႕စည္းခဲ့ေၾကာင္း ျပည္ေထာင္စု လႊတ္ေတာ္နာယက ဦးခင္ေအာင္ျမင့္ က ထုတ္ျပန္ခဲဲ့သည္။ အဆိုပါအဖြဲ႕၏ သက္တမ္းမွာ စတင္ဖြဲ႔စည္းသည့္ေန႔မွ တစ္ႏွစ္သတ္မွတ္ၿပီး လယ္ယာေျမ သိမ္းဆည္းခံ ရသည့္ကိစၥမ်ားကို အေၾကာင္းအရာ တစ္ခုခ်င္းစီ အလိုက္ ေဖာ္ထုတ္သြားမည္ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

 လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံရျခင္း အေပၚ တည္ဆဲဥပေဒ၊ နည္းဥပေဒ၊ လုပ္ထုံးလုပ္နည္း၊ အမိန္႔ေၾကညာခ်က္၊ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္းမ်ားႏွင့္ ညီညြတ္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ စီမံကိန္း၊ စီမံ ခ်က္မ်ား၏ မူလရည္မွန္းခ်က္အတိုင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ ေဆာင္ရြက္ ႏိုင္ျခင္း ရွိ၊ မရွိ၊ သိမ္းဆည္းစဥ္က လယ္ယာေျမသိမ္းဆည္းခံ ေတာင္သူလယ္သမားႏွင့္အျပန္အလွန္ ပြင့္လင္း ျမင္သာစြာ ညႇိႏိႈင္းေဆြးေႏြးမႈရွိ မရွိ၊ ေလ်ာ္ေၾကးေငြသည္ သိမ္းဆည္းကာလတန္ဖိုးႏွင့္ ညီညြတ္မႈ ရွိ မရွိ၊ ေျမ ယာသိမ္းဆည္းျခင္း အျငင္းပြားမႈ မ်ား စိစစ္ေဆာင္ရြက္ရာတြင္ ၁၉၈၈ ခုႏွစ္အထိေဆာင္ရြက္ခဲ့ၿပီး ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရန္ႏွင့္ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္မွ ယေန႔အထိ ကိစၥရပ္မ်ားကိုသာ စုံစမ္းေလ့လာ ေဖာ္ထုတ္ရန္၊ ၁၉၈၉ ခုႏွစ္ေနာက္ ပိုင္း ေျမယာသိမ္းဆည္းမႈမ်ားတြင္ စီမံကိန္းၿပီးျပတ္မႈ မရွိဘဲ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္ေနဆဲ လုပ္ငန္းမ်ားႏွင့္ မူလႏိုင္ငံေတာ္ စီမံကိန္းလုပ္ငန္းမ်ားတြင္ ေအာင္ျမင္ၿပီးျပတ္ၿပီး ျဖစ္သည့္ ကိစၥရပ္မ်ားအတြက္ စိစစ္ေဆာင္ရြက္ျခင္း မျပဳရန္ သတ္မွတ္ထားေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ေကာ္မရွင္၏ လုပ္ပိုင္ခြင့္မ်ားမွာ ျပည္နယ္ႏွင့္တိုင္းေဒသႀကီး အစိုးရမ်ားထံမွ ေျမယာသိမ္းဆည္းျခင္း ဆိုင္ရာ စာရင္းဇယား အေထာက္အထားမ်ားကို ညိႇႏိႈင္းေတာင္းခံရယူရန္၊ ေျမယာသိမ္းဆည္းရာတြင္ ၀န္ႀကီးဌာန၊ ဦးစီးဌာနမ်ားမွ ေဆာင္ရြက္ ျခင္းျဖစ္ခဲ့ပါက ၎တို႔ထံမွ စာရင္း ဇယား အေထာက္အထားမ်ားကို ညိႇႏိႈင္းေတာင္းခံရယူရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။

  အဆိုပါေကာ္မရွင္၏ ေရွာင္ၾကဥ္ရမည့္ အခ်က္မ်ားကိုလည္း သတ္မွတ္ ထားၿပီး ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ဖြဲ႔စည္းပုံ အေျခခံ ဥပေဒျပ႒ာန္းခ်က္ျဖစ္ေသာ အုပ္ခ်ဳပ္ေရး၊ တရားစီရင္ေရး၊ ဥပေဒျပဳေရး အာဏာသံုးရပ္ ခြဲျခားက်င့္သုံးသည္ ဆိုေသာျပ႒ာန္းခ်က္ကို လိုက္နာရန္၊ ေကာ္မရွင္သည္ အဆုံးအျဖတ္ေပး ႏိုင္သည့္ အဖြဲ႔အစည္း မဟုတ္သည့္ အတြက္ စုံစမ္းေလ့လာေတြ႕ရွိခ်က္ ကို ဘက္လိုက္မႈကင္းစြာျဖင့္ ႐ႈျမင္ သုံးသပ္ၿပီး ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ သို႔ ျပန္လည္အစီရင္ခံ တင္ျပရန္၊ အခါအားေလ်ာ္စြာ သတင္းမီဒီယာ မ်ားႏွင့္ ေတြ႔ဆုံရဖြယ္ရွိႏိုင္ၿပီး ယင္းသို႔ေတြ႔ဆုံရာတြင္ အစြန္းထြက္ေသာ ေျပာဆိုမႈမ်ား၊ အစိုးရ၊ ပုဂၢိဳလ္တစ္ဦးဦး၊ အဖြဲ႕အစည္းတစ္ခုခု၊ ပါတီတစ္ ရပ္ရပ္ကိုေသာ္လည္းေကာင္း ထိခိုက္ပုတ္ခတ္ေသာ အေျပာအဆို မေျပာမိေရး သတိျပဳလိုက္နာရန္ စသည့္အခ်က္မ်ားျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ဦးတင္ထြတ္၊ ဇလြန္မဲ ဆႏၵနယ္၏ ‘လယ္ေျမမ်ားသိမ္းဆည္း ခံရျခင္းမ်ားအား စုံစမ္းေလ့လာေဖာ္ထုတ္ၿပီး ေတာင္သူလယ္သမားမ်ား နစ္နာမႈမရွိေစေရး တရားမွ်တစြာ ေျဖရွင္း ေဆာင္ရြက္ေပးရန္’အဆိုကို ျပည္ေထာင္စုလႊတ္ေတာ္ ကိုယ္စားလွယ္ ၄၅ ဦးပါ၀င္ ေဆြးေႏြးၿပီးေနာက္ ယခုကဲ့သို႔ ေကာ္မရွင္ကို ဖြဲ႔စည္းခဲ့ျခင္း ျဖစ္ေၾကာင္း သိရွိရသည္။ သတင္း - Eleven Media News၊ ဓာတ္ပံု – Civil  Political Rights Campaign Group

0 comments: