Thursday, December 23, 2010

တိုက္ပြဲသတင္းႏွင့္ နအဖ စစ္တပ္မွ လူ႔အခြင့္အေရးခ်ဳိးေဖာက္မႈသတင္း


တပ္မဟာ(၄) ၿမိတ္၊ထား၀ယ္ခရုိင္

၁၆ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ၁၀း၁၈ အခ်ိန္တြင္ KNU တပ္ရင္း(၇)အဖြဲ႕သည္ ေနာ္ေစးဟဲကားလမ္းမ၌ ရန္သူနဲ႕ ပက္ပင္းရင္ဆိုင္တိုးခဲ့ရာ တိုက္ပြဲၿဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ၄င္းတိုက္ပြဲအတြင္း ရန္သူဘက္မွ အက်အဆုံးႏွင့္ထိခိုက္ ဒဏ္ရာရရွိမႈကို မသိရွိရပဲ KNU ဘက္မွလည္း တစ္စုံတစ္ရာထိခိုက္မႈ မရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

၁၉ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ KNU တပ္မဟာမွ သင္တန္းအဖြဲ႕ႏွင့္ ေျပာက္က်ားစစ္ဆင္ေရးအဖြဲ႕တို႕ ပူးေပါင္းၿပီး ဆယ္၀ါးလဲတြင္ ၁နာရီခြဲၾကာ ထပ္မံတိုက္ပြဲၿဖစ္ပြားရာ ရန္သူနအဖဘက္မွ တပ္ၾကပ္ၾကီး၄ေယာက္ ေသဆုံးၿပီး ဒဏ္ရာအၿပင္းအထန္ ၈ ေယာက္ႏွင့္ ၆ေယာက္အနည္းငယ္ ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ KNU ဘက္မွ ထိခိုက္မႈမရွိေၾကာင္း သိရွိရသည္။

တပ္မဟာ(၆) ဒူးပလာယာခရုိင္
၁၈ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူလွဦးေဆာင္ေသာ ရန္သူ ခမရ ၅၄၈အဖြဲ႕ႏွင့္ ျမေအာင္ဦးစီးေသာ ခလရ ၅၈၄ အဖြဲ႕အဲပင္ BGF ၁၀၁၆ မွ မိုးဒီအဖြဲ႕တို႕ ပူးေပါင္းေသာ စုေပါင္းအင္အား၁၃၀အဖြဲ႕သည္ မဲပလယ္ ရြာသို႕တက္လာၿပီး လက္နက္ခဲယမ္း၊ စားနပ္ရိကၡာႏွင့္ ပစၥည္းမ်ား ထမ္းပို႕ရန္ ရြာသား ၆ ေယာက္ကို္ အတင္းအဓမၼဖမ္းဆီးခဲ့သည္။ ဖမ္းဆီးခံရေသာ ရြာသားမ်ားမွာ- ၁။ ေစာဒီးကလယ္(၂၇)ႏွစ္၊ ၂။ ေစာပိုး(၁၃ႏွစ္)၊ ၃။ ေမာင္ကာၿမဳိင္(၄၅ႏွစ္)၊ ၄။ လာခ်ယ္လိုး(၃၆)ႏွစ္၊ ၅။ ေမာင္စံေထြး(၄၂)ႏွစ္၊ ၆။ ဖါးခိသာ(၃၂)ႏွစ္ တို႕ၿဖစ္သည္။

အတင္းဖမ္းဆီးထားသူ ( ၆ )ေယာက္ အနက္ ၄ ေယာက္ကိုသာ ျပန္လႊတ္ေပးၿပီး ေမာင္စံေထြးႏွင့္ ဖါ့ခိသာႏွစ္ေယာက္ကို ျပန္မလႊတ္ေသးေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။ ထိုေန႕မွာပင္ ရန္သူနအဖတို႕တပ္ဖြဲ႕သည္ ရြာသူ/သားတို႕၏ ၾကက္မ်ားကို မရမက ေတာင္းစားခဲ့ သည္။ ၾကက္ပိုင္ရွင္မ်ားမွာ- ၁။ ေက်ာ္ညြန္႕ဖိုး(၄၆ႏွစ္) ၾကက္တစ္ေကာင္၊ ၂။ ေနာ္ေပၚတာ (၄၅ႏွစ္)ၾကက္တစ္ေကာင္၊ ၃။ေမာင္တင္ (၄၇)ႏွစ္ ၾကက္၂ ေကာင္၊ ၄။ ေနာ္ပဲပဲ (၄၅)ႏွစ္ ၾကက္တစ္ေကာင္၊ ၅။ ၾကဴေကေဖါ (၃၇)ႏွစ္ ၾကက္ တစ္ေကာင္၊ ၆။ ေနာ္ဒါး (၂၁)ႏွစ္ ၾကက္ တစ္ေကာင္ တို႔ ျဖစ္သည္။

၂၀ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ျပည္သူလွဦးေဆာင္သည့္ အင္အား(၄၀)ခန္႕ရွိေသာ ရန္သူခမရ ၅၄၈ အဖြဲ႕သည္ ခူးဒို႕မွျပန္လာေသာ ေကာ့ကရိတ္ လႈိင္၀ရြာေန၊ ကြမ္းသီးကုန္သည္ ေလးေစာ(၄၇)ႏွစ္္ကို ဖမ္းဆီးၿပီး အေၾကာင္းမဲ့ ထိုးၾကိတ္ရုိက္ႏွက္ခဲ့သည္။

ေကာ့ကရိတ္ၿမဳိ႕နယ္ရွိ ႏို႕ေရႊမူရြာတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ နအဖ စစ္တပ္မွ လွၾကည္ ဦးစီးေသာ ခမရ ၅၄၉ တပ္ဖြဲ႕ ႏွင့္ BGF 1016 အဖြဲ႕တို႕ ပူးေပါင္းေသာအင္အား၅၀ရွိ အဖြဲ႕သည္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ေန႔တြင္ ခုဒုံးရြာႏွင့္ ခ်ဳိးပလာ့ ရြာသို႕ သြားေရာက္ လႈပ္ရွားၿပီး ၄င္းတို႕ေနရာတြင္ နအဖ စစ္တပ္မွ မိုးမင္း ဦးစီးေသာ အင္အား(၄၀)ေက်ာ္ ခမရ ၅၄၅ အဖြဲ႕က ေကာ့ကရိတ္ကေန၊ ႏို႕ေရႊမူ ရြာတြင္ ဒီဇင္ဘာလ ၁၇ ရက္ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္တြင္ အစားထိုး ေရာက္ရွိလာပါသည္။

ဖိုးေဒးမူရြာတြင္ လႈပ္ရွားေနေသာ ခမရ ၄၀၇၊ စစ္ေၾကာင္း ၂ ေခါင္းေဆာင္ ရန္မင္းထိုက္သည္ ရြာသား ေတြကို နည္းမ်ဳိးစုံညွဥ္းပမ္းႏွိပ္စက္ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။ ၁၇-၁၂-၂၀၁၀ေန႕တြင္ ရြာ၏ေတာင္ ေနာက္ဘက္ၿခမ္းရွိ ရြာသားေစာဟီခု (၃၈ႏွစ္)ကို လက္လုပ္ယမ္းေထာင္းတူမီး(၂)လက္၊ သိမ္းဆည္း ခဲ့ရုံသာမက ထိုးၾကိတ္ႏွိပ္စက္ခဲ့ေၾကာင္း သိရွိရပါသည္။

၁၉ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ စတီဗင္ဦးေဆာင္ေသာ BGF ၿငိမ္းခ်မ္းေရးအဖြဲ႕မွ ႏွစ္သစ္ကူးလုပ္ရန္ ရြာသား မ်ားကို တစ္ရြာလွ်င္သုံးေသာင္းက်ပ္ၿဖင့္ အတင္းအဓမၼေငြေကာက္ခံခဲ့ၿပီး ၄င္းေငြကို 19-12-2010 ေန႔
အေရာက္ပို႕ေဆာင္ရမည္ၿဖစ္သည္။ ေငြေတာင္းခံ ခံရေသာရြာမ်ားမွာ- ၁။ ကြီးခလယ့္ရြာ ၂။ ေထာ၀ါ့ေလာ္ ၃။ ဖိုးဆီ့မူးရြာ ၄။ မဲ့တလယ့္ ၅။ ေက်ာ္ခီး ၆။ ထိမယ္ေဘာ ၇။ မဲကဒိ ၈။ ဖါးကေလာခီး တို႕ၿဖစ္သည္။

၁၇ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ၈း၄၀ အခ်ိန္တြင္ ကၽြႏ္ုပ္တို႕KNU တပ္ရင္း၁၆သည္ ေလးေနာ့စစ္စခန္းမွ ရန္သူနအဖ ခမရ၄၀၅ စစ္ေၾကာင္း၂ ကို ေျပာက္က်ား စစ္ဆင္ႏြဲရာ တစ္ေယာက္ေသ၊ တစ္ေယာက္ဒဏ္ရာ ရရွိခဲ့သည္။ KNU ဘက္မွ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈမရွိေၾကာင္းသိရွိရပါသည္။ ၄င္းတိုက္ပြဲတြင္ ရန္သူသည္ လက္နက္ႀကီး အလုံးေပါင္းမ်ားစြာ ပစ္ခတ္ခဲ့ရာ ရြာသားတစ္ေယာက္ က်ည္စထိမွန္ခဲ့ၿပီး ၀က္ႏွစ္ေကာင္ကိုလည္း က်ည္ဆံ ထိမွန္ေသဆုံးခဲ့သည္။

တပ္မဟာ၂ ေတာင္ငူခရုိင္
၁၇ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ မနက္၉နာရီအခ်ိန္တြင္ KNU ေၿပာက္က်ားတပ္ဖြဲ႕သည္ ခလဲ့ပတီႏွင့္ သဘားဖါ့ အၾကားမွာရွိေသာရန္သူကို ေခ်မႈန္းတိုက္ခိုက္ရာတြင္ ရန္သူ၂ ေယာက္ဒဏ္ရာရရွိၿပီး ထပ္မံ၍ 18-12-2010 ညေန ၃နာရီအခ်ိန္တြင္ သကြီးက်ဳိး ကားလမ္းမႀကီး ေျပာက္က်ားတိုက္ပြဲတြင္ ရန္သူဘက္မွ တစ္ေယာက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့သည္။

၁၉ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ ညေန၇း၂၀ အခ်ိန္တြင္ ေနာ့ဖိုး နီးေဒးရွိ ရန္သူကို ေျပာက္က်ားစစ္ ဆင္ႏြဲခဲ့ရာ ရန္သူ၁ ေယာက္ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရခဲ့ပါသည္။

၂၀ ရက္ ဒီဇင္ဘာလ ၂၀၁၀ ခုႏွစ္၊ KNU သည္ သံေတာင္နယ္ေျမ(၃)ရွိ ရန္သူကို သြားေရာက္တိုက္ခိုက္ရာမွာ ရန္သူ ၁ ေယာက္ဒဏ္ရာရရွိခဲ့ၿပီး ထိုေန႕မွာပင္ နံနက္ ၁၁း၃၀ အခ်ိန္၊ သခြီးက်ဳိးတြင္ ရန္သူႏွင့္ ရင္ဆိုင္ၾကဳံေတြ႕ ရာ တိုက္ပြဲျဖစ္ပြားခဲ့ၿပီး ရန္သူဘက္မွ ၁ ေယာက္ေသဆုံးခဲ့ၿပီး KNU မွ ထိခိုက္ဒဏ္ရာရရွိမႈ မရွိ ေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။
(မူရင္း - ကိုးဒီေသြး)

0 comments: