Friday, October 26, 2007

ေပၚဆိုေပၚ ၊ ေပ်ာက္ဆိုေပ်ာက္ စာေရးဆရာႀကီးမ်ား

အေ၀းကေပးစာတေစာင္
ယာေတာကသာေျဗာ
udk[dk'if;a&-
'Dumvrsm;twGif; ArmEdkifiHrSm pma&;q&mawG tifrwefowdxm;aexdkif a&;om;ae&wmcifAsm; owdxm; rdw,faemf? tJ- 'gayrJh wbufrSmawmhvnf; pma&;olwcsdK@jyefay:xGufvm+yD; vufarmif;wyifhyifh/ uavmifw0ifh0ifheJ@ rjywfa&;om;ae=uwmawG awG@&oAs? usaemfqdkvdkwm etzowif;pmawGxJu trd_ufawGr[kwfbl;aemf? olwdk@udk usaemfu pma&;olpm&if;xJawmifrxnhfbl;? usaemfqdkvdkwm ocifwifjr/ OD;cspfvd_if/ Adkvfatmif}uD;qdkwJh wcsdefu 62ESpftm%modrf;+yD;aemufrSm aumif;pm;cJhwJhyk*~dKvf}uD;oHk;a,mufyg?

'grsm;bmxl;qef;vdk@vJvdk@ cifAsm;uar;aumif;ar;r,f? 'gqdk&ifusaemfu 'Dvdkajzr,f? xl;oayghAsm? xl;rSxl;/ qef; rSqef;? tcsdefumvtm;jzifhvnf;xl;/ ta=umif;t&mtm;jzifhvnf;qef;?

olwdk@ay:vmwm bma=umifhxl;qef;ovJqdk 'dt,ifu olwdk@aysmufaevdk@yJ? +yD;cJhwJhESpfawGtwGif; 'DoHk;a,muf b,frSmrsm; pma&;wm/ pum;ajymwmcifAsm;awG@zl;ovJ? toHv$ifhXmeawGu olwdk@udkAsL;csifvdk@ac:vdkufwJh w,f vDzHk;awG wwDwDyJ?

olwdk@urajzbl;/ acgif;a±Smifw,f? ocifwifjrwa,muf AdkvfcsKyfatmifqef;ta=umif;pmtkyfa&;ae ovdkvdk owif;xGufvmw,f/ 'gayrJht=um;yJ/ rawG@&bl;? Adkvfatmif}uD;uawmh at;at;aq;aq;yJ prlpma&mif;ae ovdkvdk? ppftkyfpk&J@ qdkufudkac: pdwf"mwfppfqifa&;Xmeu'kAdkvfrª;}uD;wjzpfvJ rqvoabmw&m;q&m}uD; OD;cspfvd_if qdkwmvnf; yg&DrSmaomifwifaevm;/ tESdyfcef;rSmaomifwifaevm; awG;ae&wJhtajctaeyg?

tJ'Dvdk=uufaysmuf/ iSufaysmuf aysmufae=uwJhtxJu vGefcJhwJhoHk;vavmufup+yD; jyefay:vm=uw,f? av±l; aESmufvdk@vnf;r[kwf/ wap>ajcmufvdk@vnf;r[kwfbl;?

ay:vmw,folwdk@oHk;a,muf/ wòydifeufwnf;vdkvdkudk ay:vm wm/ tHh=op&mraumif;bl;vm;Asm? aemuf+yD;ay:vmyHkuvnf; jiifomom/ at;at;aq;aq;r[kwfbl;? rD'D,mawG&J@ taumif;qHk;ae&mawGrSm "mwfyHkt}uD;}uD;awGeJ@ wu,fhudkjyL;wl;+yJwJyJ? e*dkuawmh olwdk@yJ tdrfa±S@rSm “rD'D,m orm;awGrvm&”vdk@ qdkif;bkwfcsdwfqGJxm;rwwf wdrf;a±Smifae=uwm? tckawmh-

tJ- xGufvmw,fqdkwmeJ@yJ olwdk@oHk;a,mufpvHk; udk,fhwm0efudk,f aus¹yGefpGmxrf;aqmif=uawmhwmyJ? olwdk@&J@ ordkif;ay;wm0efudk xrf;aqmifw,fvdk@qdk&rvm;yJ? bmvdk@'Dvdkajym&ovJqdkawmh cifAsm;pOf;pm;=unhf? olwdk@xGufay: vmwmb,fvkdtcsdefvJ? pufwifbmv oHCmeJ@vlxktHkºuGr_}uD;jzpfumeD;ae+yD; etz&J@ anmifESpfyifnDvmcH ed*Hk;csKyfcsdef/ ppftkyfpktwGuf ajcvSrf;opfeJ@ wauG@wcsdK@vSrf;awmhr,fhtcsdefrSm olwdk@udkqef@usifr_trsdK;rsdK;eJ@ óuHawG@&+yD; EdkifiHa&;t& cHppfa&mufpðycsdefwJhtcsdefyJ? 'DvdktcsdefrSm etztpdk;&[m 'D80ausmf}uD;oHk;a,mufudk òAH;ueJa±S@wef;xGufcdkif;vdkufw,f?

olwdk@tzdk@ EdkifiHa&;xdk;ppfqifEdkifvdkqifEdkifjim;vdk@ awG;[efwlyg&J@/
olwdk@uvnf; ol@qefpm;&JrSvdk@oabmxm;avovm;/ aoumeD;rSm igwdk@ajymcsifwmawG tukefajymoGm;r,f/ igwdk@bmawGyJajymajym/ igwdk@aemufrSm vdkuf±Sif;r,fhvlr±Sdawmhbl;vdk@ pOf;pm;avovm;/ b,fvdkpOf;pm;ovJrodbl;/ ajymvdkuf=uwm? rsm;rSrsm;? 'gayrJh b,folrSabmifrvGwfbl;As? b,fta=umif;t&myJajymajym/ oHk;a,mufpvHk;[m etzu owfrSwfay;wJh abmiftwdkif; ordkif;a=umif;t& AuyeJ@Adkvfrª;csKyfausmfaZmwdk@udk tykyfcswdkufcdkufwm?

'DcsKyfeJ@ a':atmifqef;pk=unf wdk@udkacgif;raxmifEdkifatmifvkyfwm/ aemuf+yD;rqvygwDeJ@ Adkvfae0if;tyg rsdK;qufa[mif; ppf tkyfpk acgif;aqmifawGudk ordkif;t&vufpm;acswmwdk@jzpfygw,f? etzeJ@ rqvbmrSrywfoufbl;vdk@ a=ujimcsifwmeJ@ wlygw,f? aemuf+yD;awmh uGefjrLepf0g'eJ@ rqv qdk±S,fvpf0g'wdk@udkvnf; oabmw&m;t& tjywfwdkufcdkufw,f? 'Dordkif;tauG@rSm AdkvfcsKyfausmfaZm&J@ =oZmrysH@atmiftaotcsmvkyfa&;qdkwJh &nf±G,fcsufuvnf; t"duwck jzpfaeawmh jrwfcdkifu b,fol@udkar;ar; AdkvfcsKyfausmfaZmudk wdkufcdkufzdk@ ar;cGef;av;awGxnfhxnhfar;w,f?

txuf uae tpDtpOfeJ@cdkif;aew,fqdkwm odyfxif±Sm;wmayghAsm?
v#yfwpfjyufwdk@vdk etza'gufwdkifazmfvHzm;*sme,frsm;rSmygwJh tifwmAsL;awGrsm;qdk&if ar;wJhvluar;vdkufwm wu,hfudk uGufwd/ *Gifus? Auy/ rqv/ 'DcsKyfwdk@udk wG,fp&mtuGufav;awGcsnf;ar;oGm;w,f? crsm wwfvdkufwm vdk@awmif csD;usL;&rvdkyJ? [dkvlawG'kuQa&mufr,hftar;rsdK;- OyrmOD;atmif}uD; tar&duefudk aemufqHk;wacgufoGm;wm b,folv$wfvdk@/ bmudpPoGm;wmvJ/ 1958ckESpfeJ@ 1962ckESpftm%modrf;yGJawGwkef;u Adkvfatmif}uD;&J@tcef;? ocifwifjr +cHul;cJhwJh EdkifiHa&;ygwDaygif;b,fESpfckvJ/ 1960ckESpf/ Edk0ifbmv 11&ufae@rSm tpdk;&uzrf;awmh b,fvdkjyefvGwfvmovJ? Adkvfae0if;&J@ t}uHay;jzpfaewkef;u bmawGt}uHay;cJhovJ?

ppfwyf&J@qdkufudkXmerSm OD;cspfvd_if bmawGvkyfcJhovJ/ 'kAdkvfrª;}uD;b0eJ@ udk,fhatmufu Adkvfoef;a±$udkbmawGajymcJhbl;vJ/ rqv oabmw&m;udk b,folua&;cdkif;vdk@ a&;wmvJ pwJh vlawG pdwf0ifpm;wJh ar;cGef;rsdK;awG wckrSrar;bl;?

olwdk@ajym=u/ a&;=uwJhtxJrSm aemufwlnDwmawGu vuf±Sdetztpdk;&udk wpufav;rStjypfrwifwm? trsm;odwJh olwdk@rSmwm0ef±SdwJh udpPawGudk bl;uG,fwm/ aemuf+yD; aovGef+yDjzpfwJhvlawGtay: tjypfawGyHkcswm? t*Fvdyfpum;yHk "Dead man tells no tales" aowJhvl bmrSjyefrajymbl; qdkwmudk owd&p&mayghAsm? aemuf+yD; touf±Spfq,fausmfrS udk,f&nfaoG;=uwm? ocifwifjrrsm;qdk&if ola&;wJhpmtkyfxJrSm olacsma=umif;a&;wm 10cg xuf renf;bl;?

tckawmh olwdk@wawG yGJawmf}uD;awG@aewmayghAsm? ajymcsifoavmufajym/ olwdk@t±H_;ay;cJh&olawGudk wdkufcsif oavmufwdkuf/ ,ufpfatm±dkufcsnf;yJav? 'gayrJh olwdk@wawGb,favmuftxd ajymEdkif/ a&;Edkif=urSmwJhvJ? olwdk@csif; em;vnfxm;wJh pnf;abmifausmf=unhfygvm;? ygwDawGzGJ@=uwkef;u ocifwifjrwa,muf 'DcsKyfxJ0ifvmao;w,f r[kwfvm;/ ol@0ifzl;wJh q,hf-ckajrmufygwDtjzpfeJ@aygh? 'gayrJh bm=umvdk@vJAsm?

e0wxdyfydkif;uae acsmif;[ef@oHay; vkdufwmeJ@ wcgxJ um;=um;xJudkjyef0ifajy;wmyJ r[kwfvm;? tJ'DvdkygyJ? ppftkyfpk&,fvdk@ txifu& wnf±SdaewJh ArmjynfEdkifiHa&; oHo&mrSm vufeufcsawG[m ckay:apqdkay:&/ ckaysmufapqdk aysmuf=u&rSmyg? jrufcif;opfu +cHul;uavmif±Sifrsm;awmif b,fjrufcif;rSmoGm;pm;ae=uvJ rodawmhbl;av?
b,mab; uGma0;=uygap?
,mawmuomajAm


1 comments:

d_ said...

We cannot see fonts. Should be better for readers that if we can convert to ZawGyi first? By using Online Toolssuch as: http://maunghla.googlepages.com/Win2ZawGyi_convert_0.1.htm